Pojištění osob, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a asistenční služby

1. POJIŠTĚNÍ OSOB

...kryje především rizika, která mohou velmi významným způsobem ovlivnit život pojištěného, ale i jeho rodiny, či blízkých osob. Smrt, trvalá, i dočasná pracovní neschopnost může zásadním způsobem změnit fungování celé rodiny, ale i vlastní životní úroveň. Při rozhodování která varianta pojištění je vhodná pro Vás, byste měli odpovědně vážit, které pojištění je pro Vás vhodné.

Vlastnosti základních druhů pojištění osob

Vlastnosti Druh pojištění osob
Rizikové
životní pojištění
Úrazové
pojištění
Kapitálové
životní pojištění
Univerzální (flexibilní)
životní pojištění
Investiční
životní pojištění
Důchodové
pojištění
Krytí rizika (smrti)  
Tvorba kapitálové hodnoty    
Aktivní ovlivňování výnosu          
Garantované zhodnocení      
Flexibilita        
Daňová uznatelnost    

 

Dětské pojištění

Dětské pojištění zpravidla zajišťuje rizika spojená s úrazy a nemocí dítěte. Součástí dětského pojištění také může být spoření pro start do života, nebo studium. Dětská pojištění mohou také obsahovat pojištění pro dospělou osobu, zpravidla tedy rodiče.

Pojištění sportovců

Pojistný trh rozděluje sportovce do dvou zásadně rozdílných kategorií lišících se nejen úrovní provozovaného sportu, a to rekreační nebo profesionální, což budiž stěžejní, ale rovněž rozsahem pokrytí, rizikovostí, výlukami provozovaných aktivit a v neposlední řadě i cenou. Hlavní zásadou je správná kategorizace sportovce. Rekreační sportovec je člověk, který vykonává sportovní aktivitu za účelem zvýšení duševních a fyzických hodnot na nižší než krajské úrovni, bez úplaty, bez profesionální smlouvy a mimo rizikové sporty. Profesionálním sportovcem se zpravidla rozumí registrovaný sportovec na vyšší než krajské soutěži nebo mající profesionální smlouvu nebo beroucí úplatu za vykonávanou činnost nebo příjem z této činnosti je příjmem (převažujícím) hlavním nebo se jedná o rizikový popř. extrémní sport. Pojistné smlouvy pro vrcholové profesionální sportovce a sportovce provozující extrémní sporty jsou obvykle vytvářeny dle zcela individuálních požadavků klienta.

Pojištění cizinců

Pojištění cizinců se rozděluje na dobu pobytu do 90 dní a nad 90 dní. Pojištění je určeno cizincům, kteří zamýšlejí pobývat na území České republiky maximálně po dobu 90 dní a žádají o krátkodobé vízum, nebo zamýšlejí pobývat na území České republiky déle než 90 dní a žádají o dlouhodobé vízum nebo pobyt.

Nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění je vhodné pro každého výdělečně činného člověka, který si přeje mít jistotu, že v případně  nemoci, či úrazu nebude finančně ohrožen. Dávka nemocenského pojištění se odvíjí od výše vašeho příjmu a je zpravidla vyplácena od smluvně stanovené doby, tzv. karenční lhůty. Variabilita nemocenského pojištění umožňuje zahrnovat i asistenční služby v případě nemohoucnosti, speciální lékařské konzultace a další užitečné služby.

Soukromé zdravotní pojištění


2. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění majetku patří bezesporu mezi nejdůležitější způsob, jak chránit náš majetek. V průběhu života se zpravidla hodnota našeho majetku rozrůstá. Čím starší jsme, tím více získává nabytý majetek na váze. Ne snad kvůli tomu, že bychom přehnaně lpěli na majetkových statcích, ale především proto, že tento majetek může být výraznou podporou a příjmem při odchodu do důchodu. Právě proto je jeho kvalitní pojistná ochrana cestou, jak bezpečně chránit nejen sebe, rodinu, ale i své blízké. Z obecného hlediska patří mezi nejdůležitější majetková pojištění:

A. Pojištění domácnosti

Obvykle zahrnuje soubor všech movitých věcí domácnosti, její vybavení. Nemusíte se omezovat jen na Vaši domácnost. V rámci tohoto pojištění můžete také chránit věci uschované ve společných částech domu, ve sklepě, sklepní kóji, garáži, nebo i na balkóně. Abyste měli jistotu, že máte svou domácnost řádně pojištěnou, je třeba se zamyslet nad skutečnou hodnotou Vašeho veškerého vybavení. Hodnota elektroniky, uměleckých děl, celkového zařízení domácnosti je důležitá, nepodceňujte však například hodnotu stavebních úprav, oblečení, pracovních pomůcek a dalších věcí. Pokud se jedná o majetek zvláštní hodnoty, měli byste vždy mít na bezpečném místě uschovanou dokumentaci tohoto majetku.

Pojistná nebezpečí:
• požárem / výbuchem / úderem blesku / vodou z vodovodního řadu / krádeží vloupáním / vandalismem po vloupání / loupeží / vichřicí, krupobitím
• škoda způsobená vodou z vodovodního řadu / škody způsobené zatékáním srážkové vody či / škody způsobené povodní

Co lze pojistit v rámci pojištění domácnosti?
• peníze a ceniny, cenné papíry
• klenoty, šperky, drahé kovy a kameny
• audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje
• jízdní kola
• kuchyňské a jiné domácí přístroje
• osobní věci členů domácnosti

Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropů apod.)
Pokud nejsou některé předměty v základním pojištění, lze je obvykle připojistit (např. věci mimořádné hodnoty)

B. Pojištění nemovitosti

Nemovitosti a jejich správné pojištění jsou zcela stěžejní kapitolou. Většina z nás nedisponuje tak velkým kapitálem, abychom v případě nenadálé události mohli svou nemovitost pořídit, nebo postavit znovu. Právě k tomu účelu slouží majetkové pojištění chránící Váš majetek. Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelných pohrom a dalších rizik.

V rámci majetkového pojištění můžete pojistit:
• bytovou jednotku
• bytový dům
• rodinný dům
• chalupu nebo rekreační objekt
• garáž a příslušenství staveb (bazén / plot / zahradní domky / pergoly / fotovoltaické články / septik apod.)
• movité věci, sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál / dočasné objekty umístěné na staveništi atd.)
Lze pojistit i nemovitost ve výstavbě včetně stavebních materiálů.

Pojistná nebezpečí:
Živel
FLEXA (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft): požár, úder blesk, výbuch, pád letadla
Katastrofická rizika: povodeň a záplava, vichřice a krupobití, zemětřesení,
Ostatní živel: sesuv půdy, zřícení skal a zemin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zatečení atmosférických srážek, tíha sněhu nebo námrazy
Vodovodní škody 
• voda z kanalizačního a vodovodního potrubí
• únik vody z akvária či jiné nádrže (vodního lůžka, klimatizace apod.)
Přepětí a podpětí
• dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační síti
• podpětí v elektrorozvodné síti
Odcizení
• krádež, loupež
Vandalismus
• úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí

Doplňkové pojištění
Pokud se nemovitost nenachází v záplavové oblasti, je možné využít pojištění na rizika povodně a záplavy. Nachází-li se objekt v záplavové oblasti (tzv. povodňové zóně), ve které byla v posledních několika letech opakovaně „velká voda“, může tato skutečnost mít vliv na navýšení pojistného, v některých případech i sjednání pojištění s výlukou pojistného nebezpečí povodeň - záplava. Důvodem je, že pojištění slouží jako ochrana proti nahodilým událostem a ne jako pokrytí pravidelně se opakujících jevů.

Na čem závisí výše pojistného?
• Na výši pojistné částky, nebo limitu pojistného plnění (při sjednání pojištění si klient může zvolit, zda pojistné plnění bude hrazeno v nových cenách nebo v cenách časových)
• Na výši sjednané spoluúčasti (určuje si také sám klient)
• Místo a poloha nemovitosti.

(!) Se svým poradcem důsledně konzultujte výši pojistné částky. Vyhnete se tak riziku podpojištění nemovitosti, což by pro Vás v případě pojistné události mělo fatální následky.

C. Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události či vandalismu.

D. Asistenčních služby

V rámci pojištění domácnosti máte dále možnost vybírat z celé řady asistenčních služeb. Mohou Vám usnadnit život v nepříjemných situacích, kdy potřebujete na rychlo technika při poruše vody, elektřiny, nebo třeba pokud si zabouchnete klíče. Výši ceny výrazně ovlivňuje lokalita pojišťované domácnosti. Obecně platí úměra, čím větší populace v lokalitě pojišťované domácnosti, tím dražší pojistné.
 


3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Každý z nás se pravděpodobně někdy v životě dostal do nepříjemné situace, kdy někomu druhému způsobil škodu. V lepším případě škodu majetkovou, v horším pak škodu na zdraví. Mezi nejčastější zkušenosti patří například vyplavení sousedního bytu, rozbití zboží v obchodě, případně škoda způsobená Vaším (nejčastěji) čtyřnohým miláčkem. Dále pak při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde je pojištěný povinen zabezpečovat jeho úklid, při vzniku škody způsobené zaměstnavateli atd. Pojištění odpovědnosti Vám nejčastěji zajistí úhradu neúmyslně způsobených škod druhým osobám na majetku, zdraví, životě a projednání nároků na náhradu škody. Ochrana je poskytována tak, že pojišťovna uhradí za pojištěného poškozenému subjektu náhradu škody. V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (Občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti (nejčastěji manžel/manželka a děti).

Nejčastější typy pojištění odpovědnosti jsou:

A. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - tzv. Povinné ručení

Ze zákona musí mít uzavřeno každý majitel, resp. provozovatel motorového vozidla.

B. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě - tzv. Občanská odpovědnost

Pojištění se vztahuje na všechny osoby žijící ve společné domácnosti. Kryje rizika spojená s vedením a provozem domácnosti včetně jejího vybavení, rizika spojená s provozováním rekreačních sportů, škody způsobené prováděním drobných oprav a dalších činností běžného občanského života.

C. Odpovědnost za škodu z výkonu povolání - tzv. ZamZam

Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za neúmyslně způsobené škody při výkonu povolání až do výše 4,5 násobku svého platu. Jak již název napovídá, tento pojistný produkt chrání pojištěného právě pro případ takových škod.

výhody:
• úhrada neúmyslně způsobené škody pojišťovnou dle platných právních předpisů
• projednání nároků na náhradu škody

D. Pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta nebo makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí

Je zákonem stanovené povinné pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta, nebo makléře za škody, které způsobil v souvislosti s výkonem zprostředkovatelské činnosti, včetně pojištění nákladů za ztrátu na majetku a dokladů pojistníka. Pojištění se vztahuje také na odpovědnost za škodu při výkonu činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

E. Pojištění profesní odpovědnosti

Povinné pojištění, které se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou při výkonu následujících profesí:

  • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě
  • znalec a tlumočník
  • advokát
  • notář
  • auditor
  • daňový poradce
  • účetní
  • veterinární lékař
  • insolvenční správce
  • dražebník

F. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem, nebo vadně vykonanou prací.

G. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy. Pojištění se sjednává jednak pro vnitrostátní dopravu, tak i mezinárodní dopravu. Rozsah odpovědnosti je vymezen právními předpisy a zejména příslušnými ustanoveními Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě.

F. Další typy pojištění odpovědnosti jsou:

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, nebo držby pojištěné nemovitosti
Pojištění odpovědnosti společenství vlastníků
Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob
Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení
Pojištění odpovědnosti za škodu manažerů, ředitelů a členů představenstev
Pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních a dozorčích orgánů společností (D&O Pojištění)
Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví a používání zbraní
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nebo provozovatele plavidla

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena