Pojištění průmyslu

1. Pojištění průmyslu

Vybudovat dobře fungující firmu dá práci. To, co člověk budoval mnohdy i desítky let, dokáže jeden požár zničit během pár hodin. Smutný konec Vaší píle, znalostí a odříkání. Vybudovat značku je rovněž nejednoduché a přijít o „dobré jméno“ velmi rychlé. Chraňme tedy to, do čeho vkládáme naše myšlenky, sny, cíle a to, na čem mohou záviset i osudy tisíců lidí.

Komplexně zajistit průmyslový podnik na všechna rizika dá práci. Zde jsou některé vybrané typy pojištění.

Pojištění majetku:

All-Risk, nebo Flexa. Hovoříme-li o tzv. All-Risku, pak se jedná o zajištění na všechna rizika s výjimkou těch, která jsou vyloučena ve všeobecných pojistných podmínkách.  Jedná-li se o Flexu, pak máme na mysli pojištění proti požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla, nebo jeho části. Dále sem může patřit pojištění proti vichřici, krupobití, zřícení skal a zemin, povodni, záplavě, sesuvu lavin, pádu stromů, požárů, poškození tíhou sněhu a námrazy, zemětřesení, aerodynamickému třesku a nárazu dopravního prostředku.

Pojištění skel

Jedná se o doplňkové pojištění k pojištění majetku. Pojištění skel se vztahuje na poškození, nebo zničení skel osazených jako stavební součásti budov. Dále se vztahuje také na nápisy a malby na skle, sanitární keramiku, markýzy vyrobené ze skla, zrcadla, nalepené fólie a snímače zabezpečovacího zařízení apod.

Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení:

Vztahuje se na poškození, nebo zničení pojištěné věci, nebo souboru pojištěných věcí vodou unikající z vodovodních zařízení, nebo nádrží. Dále také kapalinou, nebo párou unikající z ústředního, nebo dálkového topení, médiem z klimatizačních systémů, popř. i hasícím médiem ze samočinných hasících zařízení.

Pojištění pro případ odcizení:

Pojištění pro případ odcizení zahrnuje nebezpečí krádeže vloupáním, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky. Dále se nabízí pojištění chránící pojištěnou věc před odcizením. Toto připojištění lze sjednat i pro pojistné nebezpečí odcizení věci loupeží a úmyslné poškození, nebo zničení věci (vandalismus). Předmětem pojištění mohou být všechny pojistitelné movité věci uložené v místě pojištění, věci přepravované kurýrem, stavební součásti, i věci zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnání.

Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení:

Toto pojištění se sjednává pro případ poškození obsahu chladícího zařízení v důsledku nenahlášeného výpadku elektrického proudu, nezaviněného pojištěným, nebo funkční poruchou chladícího zařízení.

Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky:

Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky je pojištění strojů, jejich součástí, výbavy a příslušenství, jakož i strojních zařízení a elektroniky (elektronická zařízení, elektronické přístroje sdělovací, informační a lékařské techniky, počítače - i přenosné, zařízení na zpracování dat). Toto pojištění zahrnuje náhlá poškození, nebo zničení strojů nahodilou událostí, která omezuje, nebo vylučuje jejich funkčnost (s výjimkou pevně stanovených výluk). Pojistitel poskytuje plnění i za škody na věcech, které byly v důsledku odcizení, nebo ztráty poškozeny.

Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za škodu:

Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za škodu je komplexní pojištění exponátů, zboží určeného k prodeji, zařízení výstavní expozice, včetně zázemí, zásob a svršků pracovníků.

Pojištění cestovních kanceláří:

Pojištění cestovních kanceláří je zákonem povinné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Stavebně montážní pojištění:

Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu proti nebezpečím, které mohou vzniknout na konkrétní stavbě při stavebních nebo montážních činnostech. Výjimku tvoří ta, která jsou z pojištění vyloučena všeobecnými podmínkami. Pojištěním jsou kryty i jiné náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, pokud je pojištění těchto nákladů v pojistné smlouvě uvedeno a je pro ně stanovena samostatná pojistná částka (jde např. o náklady na odstranění suti apod.)

Pojištění různých finančních ztrát:

Toto pojištění se vztahuje na finanční ztrátu jako újmu, která vznikne pojištěnému v důsledku působení pojistných nebezpečí na věci, která je v jeho vlastnictví a byla pořízena na úvěr nebo je v jeho držení z titulu operačního nebo finančního leasingu.

Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu:

Předmětem tohoto pojištění je ušlý zisk z výrobní činnosti a krytí stálých nákladů, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během doby trvání přerušení, nebo omezení provozu. V kontingentovém pojištění přerušení provozu vzniká pojištěnému právo na pojistné plnění v případě, jestliže k přerušení provozu pojištěného došlo v důsledku působení pojistného nebezpečí na straně dodavatele.

Pojištění nákladu a zásilky:

Pojištění nákladu a zásilky se sjednává pro případ poškození, zničení, odcizení, nebo ztráty přepravovaných věcí. Přeprava nákladu a zásilky musí být prováděna vlastním jménem pojištěného a na jeho účet.
 


2. Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Každý, kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní, nebo mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, autobusy a tahači, nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, s výjimkou speciálních vozidel, je povinen prokázat finanční způsobilost.

Finanční způsobilost

 1. schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy
 2. povinnost prokázání dle zákona  pro všechny dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřebu
 3. při neprokázání finanční způsobilosti  hrozí odebrání koncese, licence

Prokázání finanční způsobilosti

 1. obchodní majetek
 2. objem dostupných finančních prostředků
 3. provozní kapitál
 4. rezervy na 12 měsíců provozu
 5. bankovní záruka
 6. smlouva o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou

Možnosti pojištění finanční způsobilosti dopravce

 1. pojištění lze sjednat pro celou požadovanou částku - pro rok 2012 je požadovaná částka ve výši 223 902 Kč pro jedno vozidlo a 124 390 Kč pro každé další vozidlo
 2. nebo lze pojištění sjednat z hlediska potřebné částky

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena