Důchodové životní pojištění

Důchodové pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití , kdy se pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo ve formě jednorázového plnění. Sjednaná pojistná částka je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM).

Důchodové pojištění pro Vás je vhodné:
• pokud si přejete zabezpečit propad příjmů v důchodovém věku
• pokud si přejete dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
• pokud si přejete využívat možnosti daňových úlev
(Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.)

Důchodové pojištění pro Vás není vhodné:
• pokud chcete ovlivnit vlastní investiční strategii zhodnocení spořených peněz

Výhody:
• garantovaná výplata sjednané pojistné částky
• garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
• rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
• daňová uznatelnost zaplaceného pojistného
Nevýhody:
• nelze libovolně měnit nastavení pojištění
• nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak pojištění funguje?
Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.
• v případě úmrtí klienta je vyplaceno zaplacené pojistné.
• v případě dožití se začne vyplácet sjednaná výše důchodu včetně podílů na výnosech, nebo jednorázové plnění.
• v případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?
Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění obvykle nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:
• pojistník je shodný s pojištěným
• doba trvání pojištění je minimálně 5 let
• doba trvání pojištění je minimálně do roku, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let
• sjednáno riziko pro případ smrti a dožití
Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.