Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je modernější typ životního pojištění, který umožňuje stejnou variabilitu pojištění a typů připojištění jako kapitálové životní pojištění. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění neobsahuje pevně stanovenou částku pro dožití. Pro spořící složku se výběr investiční strategie ponechává na klientovi, tedy i včetně přenechání investičního rizika. Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů (fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, akciové fondy aj.), které lze mezi sebou kombinovat. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků, v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr) lze v průběhu doby trvání pojištění měnit.

Investiční životní pojištění pro Vás je vhodné:
• pokud si přejete zajistit rizika úmrtí a dalších úrazových, či nemocenských připojištění
• pokud si přejete dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
• pokud si přejete mít garantovanou částku vyplácenou v případě úmrtí
• pokud akceptujete míru rizika dle zvolené investiční strategie
• pokud si přejete volně nakládat s naspořenými finančními prostředky
• pokud si přejete aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie
• pokud si přejete využívat možnosti daňových úlev
(Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.)

Investiční životní pojištění pro Vás není vhodné:
•pokud chcete pouze pojistné krytí bez přidaného spořícího programu

Výhody:
• rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
• možnost měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
• aktivní ovlivňování investiční strategii během trvání pojištění
• průběžný přehled zhodnocení spořící složky pojištění
• možnost vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění
• daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Nevýhody:
• není garantována výše zhodnocení
• není garantována pojistná částka při dožití

Jak pojištění funguje?
Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloží na individuální účet klienta. Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky.
• v případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka, nebo aktuální hodnota individuálního účtu, případně obojí.
• v případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu.
• v případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?
Pro maximalizaci zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění může vzhledem ke kolísání kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení.

Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:
• pojistník je shodný s pojištěným
• doba trvání pojištění je minimálně 5 let
• doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
• sjednáno riziko pro případ smrti a dožití
Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.