Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je starším a konzervativnějším typem životního pojištění se spořící složkou. Tato spořící složka je úročena tzv. technickou úrokovou mírou - TÚM (je vyhlášena zákonem) a proto kapitálové životní pojištění obsahuje pevně danou částku k výplatě v případě dožití pojištěné osoby. Kapitálové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná, nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití.

Kapitálové životní pojištění pro Vás je vhodné:
• pokud si přejete zajistit rizika úmrtí a dalších úrazových, či nemocenských připojištění.
• pokud si přejete využívat možnost garantovaného zhodnocení spořených peněz
• pokud si přejete dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
• pokud si přejete využívat možnosti daňových úlev
(Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.)

Kapitálové životní pojištění pro Vás není vhodné:
• pokud chcete ovlivnit vlastní investiční strategii zhodnocení spořených peněz

Výhody:
• garantovaná pojistná částka pro případ smrti
• garantovaná pojistná částka pro případ dožití
• garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
• rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
• daňová uznatelnost zaplaceného pojistného
Nevýhody:
• nelze libovolně měnit nastavení pojištění
• nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak pojištění funguje?
Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.
• v případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka
• v případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech
• v případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?
Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění obvykle nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:
• pojistník je shodný s pojištěným
• doba trvání pojištění je minimálně 5 let
• doba trvání pojištění je minimálně do roku, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let
• sjednáno riziko pro případ smrti a dožití
Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.