Univerzální (flexibilní) životní pojištění

Universální (flexibilní) životní pojištění představuje nejnovější typ životního pojištění. Toto životní pojištění se vyznačuje největší flexibilitou nastavení typů připojištění a celkové variability. Můžete vybírat ze všech dostupných variant připojištění včetně odlišné pojistné doby jednotlivých připojištění a vybírat vlastní investiční strategii pro zhodnocování spořených peněz, včetně fondů s garantovaným zhodnocením. Universální (flexibilní) životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného.

Universální (flexibilní) životní pojištění pro Vás je vhodné:
• pokud si přejete zajistit rizika úmrtí a dalších úrazových, či nemocenských připojištění v odlišných dobách platnosti
• pokud si přejete dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
• pokud si přejete mít garantované zhodnocení finančních prostředků
• pokud si přejete volně nakládat s naspořenými finančními prostředky
• pokud si přejete mít volbu investiční strategie spořených peněz
• pokud si přejete využívat možnosti daňových úlev
(Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.)

Universální (flexibilní) životní pojištění pro Vás není vhodné:
•pokud chcete levnější pojistné krytí bez přidaného spořícího programu

Výhody:
• garantovaná pojistná částka pro případ smrti
• možnost garance minimálního zhodnocení finančních prostředků
• rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
• možnost měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
• daňová uznatelnost zaplaceného pojistného
• možnost vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění
Nevýhody:
• nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění
• není garantována výše vyplacené částky při dožití

Jak pojištění funguje?
Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.
• v případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka, nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, případně obojí
• v případě dožití je vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění
• v případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek

Na jakou dobu je pojištění vhodné?
Pro maximalizaci zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění může vzhledem ke kolísání kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení.

Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:
• pojistník je shodný s pojištěným
• doba trvání pojištění je minimálně 5 let
• doba trvání pojištění je minimálně do roku, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let
• sjednáno riziko pro případ smrti a dožití
Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.