Úrazové pojištění

Úrazové pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích.
Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven.

Úrazové pojištění pro Vás je vhodné:
• pokud chcete zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků
• pokud chcete mít garantovánu částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu
Úrazové pojištění pro Vás není vhodné:
• pokud chcete v rámci životního pojištění čerpat výhody daňových úlev -
(tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.)

Výhody:
• garantované pojistné částky pro zvolená rizika
• rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou volitelných připojištění
• možnost měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
Nevýhody:
• neobsahuje spořící složku
• daňově neuznatelný

Jak pojištění funguje?
Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky.
• v případě úmrtí klienta následkem úrazu je vyplacena sjednaná pojistná částka
• v případě trvalých následků je vyplaceno odpovídající procento z pojistné částky
• v případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku)
• v případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek