Předhypoteční úvěr

Je určen pro situace, kdy potřebujete čerpat část, nebo celý úvěr a úvěr nelze dočasně zajistit nemovitostí, například koupě bytu, či domu v rámci developerského projektu, výstavba montovaného domu, nebo koupě bytu od obce, města, také na pořízení družstevního bytu do OV, dále je možno použít předhypoteční úvěr při zahájení stavby, výstavby kdy hodnota nemovitosti neumožňuje čerpat úvěr.

Poskytne Vám nezajištěný úvěr na pevně danou dobu trvání, např. na 1 rok, který je při zřízení  zástavy k nemovitosti splacen hypotečním úvěrem.

Podmínky:

Nemovitost, kterou je úvěr zajištěn, se musí nacházet na území ČR a musí být pojištěna.

Co se týče státní příslušnosti jedná se o občana České republiky.
Občan EU nebo jakéhokoliv jiného státu, u něhož je kladně posouzena možnost úspěšného vymáhání dlužných pohledávek.

Minimální věk žadatele je 18 let.
Maximální hranice věku žadatele k plánovanému doplacení úvěru je obvykle 70 let.
Počet žadatelů je zprvidla omezen na maximálně 4 osoby.

Výhody:

• Možnost financovat výstavbu či rekonstrukci svépomocí.
• Možnost financovat zálohové faktury
• Nemovitost můžete koupit i v případě, že prodávající není ochoten převést na Vás vlastnické právo před převodem.
• Za předhypoteční úvěr neručíte nemovitostí a nepožadujeme ručitele.
• Až 100 % hodnoty zastavených nemovitostí.
• Úvěr můžete kdykoliv bez jakýchkoliv sankcí splatit.
• Financování až 100% ceny nemovitosti
• pevná úroková sazba po celou dobu trvání obchodu
• možnost mimořádných splátek k ukončení období fixace bez sankcí

Použití:

• na financování privatizace bytového fondu (koupě od obce)
• na koupi stavebního pozemku od obce
• na koupi/privatizaci bytu nebo rodinného domu od velké firmy
• na financování koupě bytu či rodinného domu v rámci developerského projektu
• na družstevní bydlení
• na dražbu
• na konkurz v insolvenčním řízení
• na konkurz
• na individuální výstavbu – dočasné rozšíření vlastních zdrojů (financování započetí výstavby, kdy nemovitost ještě není možné zapsat do katastru nemovitostí)
• na individuální výstavbu moderního bydlení (dřevostavba, ekologické bydlení, panelový systém, kdy průběh stavby neumožňuje zapsání rozestavěné nemovitosti do katastru nemovitostí. Většinou nedochází k fázi „rozestavěná stavba“

 Čerpání:

jednorázově
postupně
čerpání probíhá bezhotovostně a účelově v závislosti na skutečně vynaložených nákladech na investice do nemovitosti

Splácení:

• pravidelnou měsíční úhradu úroků
• jednorázové splacení jistiny z následného hypotečního úvěru

Po dobu splatnosti předhypotečního úvěru splácíte pouze úroky. Jistinu jednorázově splatíte z hypotečního úvěru nejpozději ke dni splatnosti předhypotečního úvěru.
Splácení probíhá formou pravidelných měsíčních splátek úroků. První splátka úroku je po prvním čerpání v den splátky sjednané s klientem.

Kdykoliv po dobu trvání předhypotečního úvěru, který spadá pod režim zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ho můžete předčasně zcela nebo zčásti splatit. V takovém případě máte právo na poměrné snížení jeho celkových nákladů. Banka má právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které ji vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením s tím, že výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše předhypotečního úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem předhypotečního úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5% z předčasně splacené části celkové výše předhypotečního úvěru.

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena